Podmiot leczniczy/praktyka lekarska pod nazwą:

Gabinety Lekarskie SENSOR z siedzibą w Rzeszowie,

ul. Szopena 26/2, 35-055 Rzeszów, NIP 8132359966, REGON 18022684200027

– dalej zwana „PL”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PL, reprezentowany przez Panią Katarzynę Rusin-Kaczorowską, tel. 607 266 811, strona internetowa www.gabinetysensor.pl

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) na podstawie art. 23 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz

b) w celu udokumentowania Pani/Pana stanu zdrowia oraz udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych,

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. np. organy władzy publicznej, Rzecznik Praw Pacjenta, ZUS, KRUS, itp.) oraz w przepisach ustaw szczególnych,

4) Dane osobowe będą przetwarzane w celu w którym zostały zebrane, z zastrzeżeniem, że może to nastąpić także przez podmioty

wskazane w treści art. 26 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także przez podmioty współpracujące z Administratorem w związku ze świadczonymi przez niego usługami, w tym podmioty zobowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej i zasad poufności (obsługa: księgowa, informatyczna, windykacyjna, serwisowa sprzętów)

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. przez okres 20 lat (z wyjątkami) oraz przez okres 22 lat w przypadku dzieci do ukończenia 2. roku życia, a także w przepisach ustaw szczególnych; rejestr czynności przetwarzania zostanie usunięty niezwłocznie po ustaniu działalności gabinetu (max. do 7 dni)

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w

rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych stanowiących oznaczenie pacjenta (tj. imię i nazwisko,data urodzenia, oznaczenie płci, nr PESEL lub inny rodzaj i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania, oraz imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego wraz z jego miejscem zamieszkania ( w przypadku pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnoniego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody) jest na gruncie obowiązującej Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta obowiązkowe i pacjent zobowiązany jest je podać, natomiast podanie nr telefonu lub adresu e-mail jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości nawiązania kontaktu z Panią/Panem w celu przekazania informacji dotyczących planowanych wizy

9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z weryfikacją uprawnień pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (eWUŚ)